Munkavédelem

Ha a vállalkozásnak van minimum 1 fõ alkalmazottja, akkor a "1993. évi XCIII.
Törvény a munkavédelemrõl" (Mvt.) hatálya kiterjed rá. Ebben az esetben a következõ kötelezettségeknek kell eleget tenni:

- Kockázat értékelés
- Munkavédelmi oktatás
- Foglalkozás egészségügyi szolgálattal szerzõdés kötés
- OMMF felé bejelentés

Kockázatértékelés

A munkavédelmi kockázatértékelést mindenképpen (tevékenységtõl függetlenül) kötelezõ elvégeztetnie, mert

"Mvt. 54. § (2) A munkáltató köteles minõségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat... A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi
szaktevékenységnek minõsül"

A kockázatértékelés elmulasztása esetén a felügyelet munkavédelmi bírságot szabhat ki.
A meglevõ kockázatértékelést, a technológia megváltozása, illetve más lényeges változás esetén, de minimum évente felül kell vizsgálni.

Munkavédelmi oktatás

Az alkalmazottak részére munkavédelmi oktatást kell tarta(t)ni, és azt dokumentálni kell.

"Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor (elõzetes),
b) munkabaleset után (rendkívüli)
c) évente (ismétlõdõ)
d) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor (rendkívüli),
e) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor (rendkívüli),
f) új technológia bevezetésekor (rendkívüli)
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idõtartama alatt rendelkezzen az egészséget
nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidõben kell megtartani, és szükség esetén idõszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelõzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevõk aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
Az elõírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható."

Munkavédelmi szaktanácsadás

Egyéni védõeszköz juttatás
Ha egyéni védõeszközöket használnak, Önnek ezek juttatási rendjérõl szabályzatot kell készíttetnie:

"Mvt. 56. § Az egyéni védõeszköz juttatásának belsõ rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsül"

Orvosi vizsgálat
Elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelõzõen:

Mvt. 49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetõleg a fiatalkorú egészséges fejlõdését károsan nem befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.

Vissza a szolgáltatásokhoz